25610830 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายในการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยาย ภายใต้หัวข้อ " การสร้างความรับรู้เชิงนโยบายเร่งด่วนของทีมงานโฆษก กรมปศุสัตว์ " นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยาย เรื่อง " การเร่งรัดขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในสัตว์ปีกและการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า " พร้อมเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเทคโนโลยี " ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย KUcheck-F FMDV-NSP ELISA " จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทยบริการ บรรยาย “กรอบภารกิจการดำเนินงานของกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทยบริการ” ณ โรงแรมทินิดี แอท บางกอกกอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด