25610903 2

กรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ทั้งหมด 6 รางวัล จากสาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม คือ รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง รางวัลการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลมาตรฐานการบริการ รางวัลพัฒนาการบริการ และรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล 6 ผลงาน จากสาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ

สาขาบริการภาครัฐ
1. ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย เป็นรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นรางวัลการบริการที่เป็นเลิศ
3. เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เป็นรางวัลมาตรฐานการบริการ (ระดับดีเด่น)
4. ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นรางวัลพัฒนาการบริการ (ระดับดีเด่น)
5. การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร (Sakon Nakhon Model) เป็นรางวัลพัฒนาการบริการ (ระดับดี)


สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
6. โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ระดับดีเด่น)

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้น การที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการทำงานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ และเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้กรมปศุสัตว์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลทุกปี เพราะกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดความสุขแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรทุกคน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม วางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม นโยบายหรือโครงการที่จะดำเนินงานในอนาคต จะมีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้ ซึ่งการได้รับรางวัลต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ พัฒนาการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและเกษตรกรต่อไป ./

.......................................................

ข้อมูล/ข่าว : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

เรียบเรียง : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ข่าวปศุสัตว์