25610905 1

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์รวบรวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร ตามพระราชดำริ ครั้งที่1/2561 ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด