25610910 1edit

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อฯ กรณี กรมปศุสัตว์ใจเย็นกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สั่งประกาศชะลอนำเข้าเครื่องในจากจีน เพียงแค่ 90 วัน ทั้งๆ ที่โรคดังกล่าวทนทานในซากสุกรได้ถึง 6 เดือน หากสุกรติดเชื้อตายลูกเดียว แล้วยังไม่มียารักษา ทางที่ดีควรจะระงับการนำเข้าเครื่องในและซากสุกรไปเลย นั้น กรมปศุสัตว์ขอชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 33 ให้อำนาจอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการที่จะออกประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ หากปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีโรคระบาดหรือสงสัยว่ามี โรคระบาด อธิบดีจึงมีอำนาจประกาศชะลอการนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ได้ครั้งละ ไม่เกิน 90 วัน แต่หากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากประเทศจีนยังมีความเสี่ยงอยู่ อธิบดีก็มีอำนาจที่จะประกาศชะลอการนำเข้าต่อไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 90 วันเท่านั้น ทั้งนี้ หากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากประเทศจีนยังมีความรุนแรงมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจออกประกาศกำหนดห้ามการนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือซากสุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเลยก็ได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกรหรือซากสุกรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2561 พร้อมประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอความร่วมมือให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกภาคส่วน ทั้งทางอากาศยานและตามแนวชายแดน ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ทุกช่องทางที่มีการนำเข้าและนำผ่านทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศยาน รวมถึงเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นที่ สำหรับตรวจชันสูตรและยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากพบเชื้อไวรัสก่อโรคจะได้เร่งป้องกันและควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วย

*************************************************

ข้อมูล : กองสารวัตรและกักกัน ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ