25610917 1

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธานการประชุม ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ฯ นายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ นายสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และนายสัตวแพทย์หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 อ่านรายละเอียด