25610926 1

วันที่ 25 กันยายน 2561 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 25-18/2561 โดยพิจารณาร่วมกับอนุกรรมการผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนจากกรมวิทยาศาตร์บริการ ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) เวลา 09.30 น. อ่านรายละเอียด