25610926 6

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการผลิต และส่งเสริมการปศุสัตว์ ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน,ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรวม 130 คน อ่านรายละเอียด