S 8627381669346

26 กันยายน 2561 08.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือความต้องการโภชนะโคนมของประเทศไทย(ฉบับแรก ปี พ.ศ. 2561) Nutrient Requirements of Dairy Cattle in Thailand (First Edition, 2018) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

S_8627381669346.jpg S_8627381771577.jpg S_8627381808147.jpg

S_8627381864165.jpg S_8627381935167.jpg S_8627381979183.jpg

S_8627382022625.jpg S_8627382059132.jpg S_8627382108202.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์