S 38551580

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในส่วนของอาคารตรวจสอบสินค้านำเข้า - ส่งออก และบริเวณท่าอากาศยาน

เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานของท่าอากาศยานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจติดมากับสัมภาระของนักท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการเข้มงวดในการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชะลอการนำเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกรที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายและบอร์ดรูปแบบต่างๆ การตรวจตราสัมภาระของผู้โดยสารโดยชุดปฏิบัติการสุนัขดมกลิ่น และการขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังไปยังหน่วยงานภายนอก ทั้งกระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งให้รอบด้าน

ทั้งนี้ยังได้มีหนังสือขอความร่วมมือท่าอากาศยานในกระบวนการกำจัดของเหลือทิ้งที่มาจากต่างประเทศ อันอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มิให้ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

ส่วนของกลางที่ตรวจยึดจากนักท่องเที่ยวตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง ซึ่งยังไม่พบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแต่อย่างใด

 

25610910_1.jpg S__38551578.jpg S__38551579.jpg

S__38551580.jpg S__38551581.jpg S__38551582.jpg

S__38551583.jpg S__38551584.jpg S__38551585.jpg

S__38551586.jpg S__38551587.jpg S__38551588.jpg

S__38551589.jpg S__38551590.jpg

ที่มาของข้อมูล : ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ