S 15130728

10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ สรุปวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

  1. พิจารณาการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ ระหว่างวันที่26-28 ตุลาคม 2561
  2. พิจารณาประเด็นการแก้ไขปัญหาสัตว์ต่างถิ่นที่รุกราน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการรุกรานของสัตว์ต่างถิ่น โดยสัตว์ต่างถิ่นได้มีการนำเข้าหรือเข้ามาจากถิ่นอื่นซึ่งเป็นการทำลายระบบนิเวศและทำให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ จึงควรเร่งรัดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์ต่างถิ่นที่รุกรานต่อไป

ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากรมประมง,ผู้แทนจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,ผู้แทนจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมชี้แจงในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์