muj

25611019 3

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดูแลแพะจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ณ ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท เนื่องจากได้รับการประสานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในการขอนำเข้าแพะจากสหพันธรัฐเยอรมนี โดยคุณหญิงบาร์บาร่า รีเพล เป็นผู้ถวายแพะ จำนวน 16 ตัว (พ่อพันธุ์ 4 ตัว และแม่พันธุ์ 12 ตัว) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เตรียมคอกกักสัตว์ไว้สำหรับกักโรค หลังการนำเข้าตามระเบียบกรมปศุสัตว์เป็นระยะเวลา 30 วัน ได้มีการนำเข้าเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และได้มีการกักตรวจสุขภาพสัตว์และทดสอบโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) โรคข้อขาและสมองอักเสบ (Caprine Arthritis Encephalitis: CAE) และโรคบลูทังก์ (Bluetongue) เพื่อให้แพะที่นำเข้ามาปลอดโรคระบาดสัตว์และมีสุขภาพที่ดี  ณ ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.19 ต.ค. 61 ข่าว วีรวัฒน์ วะชุม)