25611101 2

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีสหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เกษตรกร พ่อค้าโค ปศุสัตว์เขต1 ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ผู้แทนจาก สคบ. และนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

เพื่อเป็นการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ให้สงบโดยเร็ว รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กำชับเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด