S 38993983

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก “Global One Health Day 2018” ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

ปัญหาด้านสุขภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการดำเนินการในหลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องโรคที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพคน และสุขภาพสัตว์ หากมีการระบาดขึ้นจะให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงอาจมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบการผลิตสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการผลิตแหล่งอาหารโปรตีนที่มีความปลอดภัยเพื่อการบริโภคให้กับประชาชน และยังสามารถผลิตเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงมีหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ จึงต้องมีการดำเนินมาตรการและเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ซึ่งรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปัญหาเชื้อดื้อยา ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

จึงจำเป็นต้องมีการบริหารงานที่เป็นองค์รวมตามแนวคิดของ “สุขภาพหนึ่งเดียว” โดยมีการประสานงานร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมปศุสัตว์ กรมควรคุมโรค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว ประเทศไทยและหน่วยงาน NGO ต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งเป็นส่วนหลักที่จะทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวไปสู่ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ทั้งโรคระบาดที่มีอยู่เดิม และโรคอุบัติใหม่ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์