25611116 1

วันที่ 16 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาคปศุสัตว์ร่วมใจ ใส่ใจการใช้ยาปฏิชีวนะ" "Livestock stakeholders handle antibiotics with care" ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เนื่องจากเป็น "สัปดาห์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างตระหนักรู้ (World Antibiotics Awareness week ; WAAW)" (ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย.2561 พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตร “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการ ใช้ยาปฏิชีวนะ” ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ มีการกล่าวถ้อยแถลงของไตรภาคี (OIE/FAO/WHO) ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด