17 11 61 03

วันที่ 17 พ.ย. 2561 ศจ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ "ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อแพะสำหรับคนไทย (Dairy and Meat Products from Goat for Thai)" ปี 2561 (CU Star Daily Goat: Goat Symposium and Exhibition 2018) ณ สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอีโว ซีเบอร์ (Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย Ms.Ananya Benchanavee ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย และ Dr.Mohammad Khairul Husan ผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิจัย “การเพิ่มผลผลิตในแพะนมที่เลี้ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมร้อนและชื้น (STAR) และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CNLR) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นิทรรศการประกอบด้วย ด้านที่ 1 นิทรรศการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านที่ 2 นิรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แพะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดย่อมและกลาง และด้านที่ 3 ความร่วมมือจากสถานฑูตประเทศที่เป็นต้นกำเนิดพันธุ์แพะ รายละเอียดเเพิ่มเติม

 

17_11_61_02.jpg 17_11_61_03.jpg 17_11_61_04.jpg

17_11_61_05.jpg 17_11_61_06.jpg 17_11_61_07.jpg

17_11_61_08.jpg 17_11_61_09.jpg 17_11_61_10.jpg

17_11_61_19.jpg 17_11_61_20.jpg 17_11_61_22.jpg

17_11_61_26.jpg 17_11_61_44.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการ  ภาพ/ข่าว ธงชัย สาลี สลก.