S 4915302

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานบังคับ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ มกอช สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์