S 34045957

30 พฤศจิกายน 2561 09.30น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้า นมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์