2561 12 04a 005

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์" โดยมี ผอ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

2561_12_04a_001.jpg 2561_12_04a_002.jpg 2561_12_04a_003.jpg

2561_12_04a_004.jpg 2561_12_04a_005.jpg 2561_12_04a_007.jpg

2561_12_04a_008.jpg 2561_12_04a_009.jpg 2561_12_04a_010.jpg

2561_12_04a_011.jpg 2561_12_04a_013.jpg 2561_12_04a_016.jpg

2561_12_04a_020.jpg 2561_12_04a_021.jpg 2561_12_04a_022.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์