S 34930692

6 ธันวาคม 2561 13.30น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์