96018

13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศข.4 , นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส.,นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม,นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย,และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมรมโคเนื้ออำเภอโนนสัง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ชมรมโคเนื้อมีแม่โค 2,000 แม่พันธุ์ มีสมาชิก 80 ราย ปัจจุบันยื่นขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว สนง.ปศ.ได้จัดสรร งบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารโรงเรือน ในการเลี้ยงโคเนื้อดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค : ทางชมรมมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องน้ำ เนื่องจากไม่มีน้ำเพื่อใช้สำหรับปลูกข้าวโพดและพืชอาหารสัตว์ ปัจจุบันทางชมรมใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำโดยใช้สระบ่อดินและบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ หากสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ จะทำให้การผลิตพืชอาหารสัตว์มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ด้านการตลาด:หลังจากคอกขุนคอกกลางเสร็จจะให้โคขุนที่ขุนแล้วกระจายลงไปตามโรงเชือดที่มีอยู่ตามอำเภอ ซึ่งปกติส่งโคเข้าโรงเชือดวันละ 1 ตัว เน้นการขายเพื่อการบริโภคภายในจังหวัด

ด้านการพัฒนาการแปรรูปสินค้าของชมรมโคเนื้ออำเภอโนนสูง มีการแปรรูปเนื้อโคหลายรูปแบบ เช่นไส้กรอก เนื้อแดดเดียว หม่ำ เนื้อปิ้งนมสด เป็นต้น

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้แนะนำให้ชมรมฯ ดังนี้

  1. ให้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาโคเนื้อของสกรณ์ที่มีความพร้อมเพื่อนำการบริหารจัดการระบบสหกรณ์มาพัฒนาชมรมให้ดีขึ้น
  2. ขับเคลื่อนการผลิตด้วยระบบแปลงใหญ่ นำหลักการ การตลาดนำการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชมรมมีศักยภาพที่ดีขึ้น
  3. พัฒนาเรื่องโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์จะช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู้และด้านวิชาการเพื่อพัฒนาชมรมโคเนื้อ อำเภอโนนสูง ให้มีความยั่งยืน ต่อไป

ลงพื้นที่ ณ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์