S 13983767

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผอ. ศวพ.ชลบุรี และผู้แทน สพส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่ง มีการอบรม 2 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค. 61
  2. หลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเม้นท์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก” ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 61

ทั้งนี้อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้มีหน้าที่ตรวจรับรองเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 70 คน ณ โรงแรมไซมีส โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์