25620103 2
วันที่ 3 ม.ค.2562 เวลา 17.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปล่อยขบวนรถยรรทุกถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ "PABUK" เป็นการลดความสูญเสียด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้น้อยที่สุด

พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจรับมือพายุโซนร้อน “PABUK” มีรองอธิบดีเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ เตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผอ.กองสารวัตรและกักกัน นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นางเย็นจิตต์ ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี รายละเอียด

ทีมาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์