25620117 2

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ซึ่งศูนย์ฯแห่งนี้ วิจัยและผลิตพืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน และช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆที่ประสพภัยพิบัติ อ่านรายละเอียด