25620204 2

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อยุคไทยแลนด์ 4.0" ภายในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด