25620211 2

วันอังคารที่ 5 ก.พ.62 เวลา 14.15 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับตลาดนำการผลิต ไข่ไก่อินทรีย์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ณ ที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมี นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน  อ่านรายละเอียด