25620211 3

วันอังคารที่ 5 ก.พ.62 เวลา 16.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นาบปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน (แปลงใหญ่โคขุน) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์คุณภาพ : กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง ณ ศูนย์ดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เข้มแข็ง ม.7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร อ่านรายละเอียด