S 18038974   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “From Farm to Table ครั้งที่ 2” Trust FOOD from Good Farm : สด สะอาด ปลอดภัย จากฟาร์มถึงมือคุณ พร้อมด้วยนายโชติวิทย์ เตชะวิบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้) นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร (กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โซเอทิส) นายสุรชัย สุทธิธรรม (นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ) และนายสัตวแพทย์ธีรชัย วงษ์ชารู (ผู้จัดการใหญ่ โซเอทิส ประเทศไทย) ซึ่งจัดงานโดยบริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ โดยเน้นความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ตลอดห่วงโซ่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค และเพื่อเป็นการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารสำเร็จรูป ของเกษตรกรภาคปศุสัตว์ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยังยืนอย่างสร้างสรรค์

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถมั่นใจที่มาของสินค้าปศุสัตว์ ตั้งแต่แหล่งผลิตตั้งต้นจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะบริโภค (From farm to table) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น กรมปศุสัตว์ได้มีโครงการหลายโครงการ เพื่อยกระดับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ทั้งในตลาดสด ร้าน Modern trade และ Shop จำหน่ายสินค้า ให้มีสุขลักษณะที่ดี นำไปสู่ความปลอดภัยในอาหารสู่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยสินค้าเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่าย ต้องมีต้นทางกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์จากสัตว์ที่เลี้ยงในระบบฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) จากกรมปศุสัตว์ และต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาต สามารถตรวจสอบย้อนกลับจากสถานที่จำหน่ายกลับไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง ไม่มีฮอร์โมน ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงหรือเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรครุนแรง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานและตามหลักการ From Farm to Table

ทั้งนี้ ภายในงานได้คัดสรรผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตเนื้อสุกร เนื้อโค เนื้อไก่ ไข่ นม และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สด สะอาด และปลอดภัย จากฟาร์มมาวางจำหน่าย ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงด้านการตลาดจากผู้เลี้ยงมาสู่มือผู้บริโภคได้โดยตรง ตลอดจนเป็นโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มฟาร์มปศุสัตว์ และยังสามารถต่อยอดไปสู่กลุ่มผู้บริโภค

 

   ณ ลานหน้าอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกรมปศุสัตว์