25620220 1
อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1–9 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เลขานุการกรม หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
     1. การดำเนินงานตามข้อสั่งการ ได้แก่ ความก้าวหน้าในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มกวาง ความก้าวหน้าในการจองพันธุ์สัตว์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     2. ติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 และการจัดทำคำของบประมาณปี 2563 
     3. การดำเนินงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ผลงานที่โดดเด่น ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ) 
     4. ความคืบหน้าโครงการ “ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์” 
     5. แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
     6. ความก้าวหน้าเรื่องโคนมทั้งระบบ 
     7. ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     8. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2562 
     9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว์ 
     10. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม2562 โดยสนับสนุนโค-กระบือให้แก่เกษตรกรจำนวน 4,910 ตัว และมีการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย 
     11. โครงการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ 
     12. การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร 
     13. การเตรียมความพร้อมรับภาวะภัยแล้ง
     ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และรายงานความก้าวหน้ามาเป็นระยะๆ ต่อไป 
     ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์