25620307 4

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) ระบบ Video Conference พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ด่าน/ศูนย์/สถานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ จึงกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และมาตรการด้านงบประมาณโดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ไตรมาสที่ 2 ไว้ 55% เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของกรมปศุสัตว์บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด