25620429 1

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมหารือร่วม Dr. Maria Eduarda de Serra Machado (Agricultural Attache') ทูตเกษตร สถานทูตบราซิล ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรป. กสก. และ อยส. เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในความร่วมมือประเด็นด้านการค้าในสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค ผลพลอยได้จากสัตว์ โคมีชีวิต น้ำเชื้อพันธุ์โคแช่แข็ง และลูกไก่และไข่ฟัก ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านต่างๆ ซึ่งประเทศบราซิลและประเทศไทย มีกำหนดจะทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตร ประเทศบราซิลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย เพื่อการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและสนับสนุนทางด้านวิชาการต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด