25620429 2

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมหารือร่วม Mr. Ambassador Szilveszter Bus เอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย Dr. Sándor Sipos – Director General of Asia-Pacific Department และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรป. กสก. และ สตส. เพื่อหารือความร่วมมือประเด็นการค้าระหว่างประเทศไทยและฮังการี ในความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) การส่งออกสินค้าปศุสัตว์จากประเทศฮังการีมายังประเทศไทย และความร่วมมือด้านข้อมูลทางวิชาการ และเพื่อพิจารณาการทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างประเทศไทยและองค์กรความปลอดภัยด้านห่วงโซ่อาหารของประเทศฮังการี (the National Food Chain Safety Office of Hungary) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในขอบข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจสอบทางการค้าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ น้ำเชื้อ อาหารและยาสัตว์ วิธีและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารและสุขภาพสัตว์ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด