S 42246271

วันที่ 30 เมษายน 2562 น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายเสมอ นิ่มเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิชาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัด เข้าประชุมหารือแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)โรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการและเข้มงวดมาตรการในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญในประเด็นการประสานข้อมูลบูรณาการระหว่างกรม การดำเนินการกับผู้ที่สัมผัสโรค และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องของอันตรายจากการติดโรค การบริโภคเนื้อสัตว์ดิบและสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เน้นย้ำการดำเนินงานของทั้ง 3 หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และ 1 หน่วยงานผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยให้กำหนดตัวบุคคลของทุกหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลได้ตรงประเด็น อีกทั้งให้ช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างสถานพักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่ และดำเนินการตามโครงการพระปณิธานฯในที่สุด

ทั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในเรื่องความร่วมมือของหน่วยงานราชการ 3+1 ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งการเร่งการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคและการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพื่อควบคุมโรค พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันโรค เตือนเรื่องความเสี่ยงในการบริโภคเนื้อสัตว์ดิบและสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด จึงเป็นความเสี่ยงที่จะติดโรคจากการบริโภคได้

14.00 น. เข้าหารือกับนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในเรื่องปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าภายในจังหวัด พร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคการปศุสัตว์ สาธารณสุข และปกครอง

15.00 น. รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำความเข้มงวดในการควบคุมโรคในพื้นที่ ด้วยการขับเคลื่อนโดยมาตรการ 3+1 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย ทำหมันควบคุมประชากรสัตว์ และมาตรการทำลายแหล่งรังโรค ในพื้นที่เกิดโรค ตามหลักวิชาการและกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

อีกทั้งได้เน้นย้ำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคเข้าสู่ประเทศตามแนวชายแดน เพื่อให้ปศุสัตว์อำเภอถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรรายย่อย เข้มงวดในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันโรคเข้าสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์