S 21684331

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย น.สพ.วรวิชญ์ ผอ.สตส. น.สพ.โสภัชย์ ผอ.สพส. น.สพ.อุดม ผอ.ศวพ.สุรินทร์ น.สพ.เลิศชัย ผอ.ศวพ.ชลบุรี ผชช.สมชาย ผู้แทน มกอช. เจ้าหน้าที่ อยส. และ สตส. เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ทึ่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการรายใหม่ 1 แห่ง ต่ออายุใบรับรองฯ 1 แห่ง ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน/ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบ/ต่ออายุใบรับรองฯ 10 แห่ง และพิจารณาขอบข่ายวิธีทดสอบที่กรมปศุสัตว์จะถ่ายโอนภารกิจฯ เพิ่มเติมในกิจกรรมเฝ้าระวังการปนเปื้อนในน้ำและน้ำแข็ง กิจกรรมตรวจรับรองส่งออก

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์