25620510 2
7 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ข้อมูลสื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานวันพืชมงคลประจำปี 2562 พร้อมด้วย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม จำกัด อธิบดีกรมการข้าว รอง ผ.อ.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้

โครงการก่อสร้างโรงโคนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้รับพระราโชบายให้ปรับปรุง โรงโคนม สวน จิตรลดา ให้เป็นสถานที่สาธิตการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นแบบอย่างตามหลักวิชาการ นำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรได้ศึกษา เรียนรู้และสามารถนำไปปรับ ใช้กับฟาร์มของตนได้โครงการก่อสร้าง โรงโคนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่นี้ กรมปศุสัตว์ และโครงการส่วน พระองค์สวนจิตรลดา ออกแบบให้ทันสมัยประหยัดพื้นที่และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มโค นม สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจากเงินธนาคารโคกระบือเพื่อ เกษตรกร ตามพระราชดาริ กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ในหลวงรัชกาลที่10

โรงโคนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่ สามารถเลี้ยงโคนมทั้งฝูงได้ประมาณ 50-60 ตัว ใน จำนวนนี้เป็น แม่โครีดนม 20-25ตัว ให้อาหารโค ชนิดอาหารผสมครบส่วน รีดนมวันละ 2 เวลา ช่วงเช้า เวลา 04:30น. และช่วงเย็นเวลา 15:00 น. โดยใช้เครื่องรีดนมที่มีชุดวิเคราะห์องค์ประกอบ น้ำนมโคแบบอัตโนมัติสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมแม่โคได้ทันทีไม่ต้องเก็บตัวอย่างเข้าห้อง Lab เพื่อตรวจสอบคุณภาพ แม่โครีดนมจะสวมอุปกรณ์ติดที่ข้อเท้า สำหรับแสดงประวัติและ ตรวจจับการเป็นสัดของโค ช่วยในการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายโคนมจำนวน10ตัวและจัดนิทรรศการถวายเรื่อง กินดี อยู่ดี สุขภาพดี ข้อมูลดี รีด นมถูกวิธี ได้นมดีมีคุณภาพ โดยสรุป ดังนี้

  • กินดี = ด้วยอาหารสมครบส่วน ส่งผลให้สุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตดี
  • อยู่ดี = ด้วยระบบโรงเรือน แบบ Combination Stable เป็นการนำหลักสถาปนิกและวิศวกรรมมา ออกแบบอาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเลี้ยงโคนมในปัจจุบัน
  • ข้อมูลดี = การใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบ่บทันสมัย ติดกับอุปกรณ์การเลี้ยง เพื่อจัดการเลี้ยงดูโคนมเป็น รายตัว
  • รีดนมถูกวิธี = นมดีมีคุณภาพ นาเทคโนโลยีการรีดนมอัตโนมัติมาช่วยในการรีดนม ช่วยลดปสญหาเต้า นมอักเสบ และลดปริมาณSomatic cell count (SCC)ในน้ำนมดิบ

ณ ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม