311697

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์" (Raised Without Antibiotics; RWA) ซึ่งกรมปศุสัตว์และผู้ประกอบการผู้ค้าปลีก คือ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี คุณเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ให้การต้อนรับ เป็นการร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลสำเร็จของโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” (Raised Without Antibiotics; RWA) แบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงตลาดจำหน่าย ที่เกิดจากเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมปศุสัตว์และผู้ประกอบการค้าปลีก ได้ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและความยั่งยืนในภาคการผลิตปศุสัตว์สืบไป

เนื่องด้วยปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ กำลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความตระหนักสำคัญ กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการกำกับดูแลการผลิตปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งในภาคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ กำหนดเป้าประสงค์ คือ “ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลดลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2564” จึงได้มีการจัดทำโครงการพิเศษ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” (Raised Without Antibiotics; RWA) และได้บรรจุโครงการฯ ดังกล่าวลงในแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งที่จะลดการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ลงได้ ส่งผลให้สามารถชะลอปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ

กรมปศุสัตว์ได้ริเริ่มโครงการนี้ในฟาร์มสุกรขุน โดยฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน (GAP: Good Agricultural Practice) และได้รับการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) จากกรมปศุสัตว์ สามารถสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้ และจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่ได้รับการรับรองในโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรที่ผ่านการรับรองฯ ในงาน “ภาคปศุสัตว์ร่วมใจ ใส่ใจการใช้ยาปฏิชีวนะ” ซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้ “สัปดาห์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างตระหนักรู้ (World Antibiotics Awareness Week; WAAW)” โดยมีไตรภาคีขององค์การระหว่างประเทศ (FAO/OIE/WHO) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ซึ่งปัจจุบัน มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 60 ฟาร์ม เป็นจำนวนสุกรที่อยู่ในระบบการเลี้ยงปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนประมาณ 100,000 ตัว และได้ประกาศรายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองทางเวปไซต์กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

การเปิดตัวสินค้าร่วมกับผู้ค้าปลีกในวันนี้ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการค้าปลีก และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้ร่วมมือกันจนประเทศไทยได้มีสินค้าที่ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องใช้การเลี้ยงที่มีความประณีตสูง ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และมีความต้องการในสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้างเหล่านี้

ในการนี้ นายสัตวแพทย์ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สัตวแพทย์หญิงคชาภรณ์ เต็มยอด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ท๊อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์