25620521 3

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562/ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ / คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประพฤติตนปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมด้วย นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม ผู้แทนจากสำนักเลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด