25620527 2

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อทบทวน และเตรียมการ ให้การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์​ ณ ห้องประชุม๒ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด