S 2121801

วันที่ 27พ.ค.62 ตามเวลา ณ ท้องถิ่น กรุงปารีส นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (Delegate of Thailand) พร้อมผู้แทนจากกรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 87(The 87 th OIE General Session of the World Assembly) ที่ประเทศฝรั่งเศส

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือด้านมาตรฐานสุขภาพสัตว์ และเงื่อนไข ข้อกำหนดในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ และด้านความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อหารือในประเด็นข้อกำหนดมาตรฐาน ขั้นตอน และเงื่อนไขในการนำเข้าและส่งออกสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ โดยให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ ซึ่งสามารถติดมาสู่คนได้ สามารถส่งผลต่อความปลอดภัยของคน โดยใช้หลักตามมาตรฐานสากล และคำนึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมการประชุม Regional Commission Asia, Far East and Oceania โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมโรค สัตว์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียปศุสัตว์หรือเสี่ยงต่อสุขอนามัยของคน ต่อไป

ณ Maison de la Chime ประเทศฝรั่งเศส