25620611 1

(วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่สถานพยาบาลสัตว์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรุงเทพมหานคร พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด