25620620 1

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 4/2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของบริษัท สยามบีฟ จำกัด และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ในนามกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อไทย
2. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีการค้า FTA
ทั้งนี้ เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด