pic01
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงโคนม ภายใต้ธคก.ในพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น4 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์