25620624 1

20 มิถุนายน 2562เวลา 10.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ มูลนิธิ ดิ อาร์ค (animal rescue kingdom) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พร้อมน.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่. หัวหน้าด่านจังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ 

โครงการสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ มูลนิธิ ดิ อาร์ค ดำเนินการก่อสร้างในวันที่1กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน (กำหนดการส่งมอบในเดือนมิถุนายน 2562) หลังจากศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลสัตว์สร้างเสร็จแล้ว จะมีสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยปฎิบัติงาน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่พึ่งของสัตว์ด้อยโอกาส โดยให้การช่วยเหลือและสร้างความเข้าให้ในชุมชนถึงแนวทางในการดูแลสัตว์ในชุมชนได้มากขึ้น
ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการในระบบและการบริการต่างๆให้เรียบร้อย และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีการตรวจรับงานไปแล้วถึงงวดที่4 โดยเน้นย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และดำเนินการอย่างคุ้มค่าโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เสียสละพลังกายพลังใจในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้
ณ โครงการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด