25620711 2

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยบริการสุขภาพโคนม ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการสุขภาพโคนม ณ ฟาร์มข้าวปั้น&หอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อ่านรายละเอียด