25620711 3

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับนายสมบูรณ์ นาไพรวัลย์ นายหทัย วสุนันท์ ผอ.กองประสานงานพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. พร้อมด้วย นายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาฯ นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาฯ และเยี่ยมชม "สามดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน" ทั้งนี้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม 5 ส. ระดับเขต อ่านรานยละเอียด