25620718 4

วันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือทิศทางและท่าทีการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากสหรัฐอเมริกา โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน สป.กษ. ผอ.สำนัก/กองด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด