2562 08 01 004

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ลงนามรับมอบเครื่องอัดเม็ดรุ่น ริวโซคุง มินิ ของ บริษัทคาคิอูจิ จำกัด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ Verification Survey on the “Area-based Recycle-oriented Pelletized Feed/Fertilizer Production and Utilization in Thailand“ หรือ โครงการศึกษาทดลองการใช้เครื่องอัดเม็ดภายใต้การสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการอัดเม็ดอาหารสัตว์และมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ในประเทศไทย” โดยมี Ms.Katsura Miyazaki Chief Representative of JICA Thailand Office ณ โรงแรม บันยันทรี เขตสาธร กรุงเทพฯ

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับ Japan International Cooperation (JICA) และบริษัทคาคิอูจิ จำกัด (Kakiuchi Co.,Ltd) ได้จัดทำโครงการ Verification Survey on the “Area-based Recycle-oriented Pelletized Feed/Fertilizer Production and Utilization in Thailand เพื่อศึกษาทดลองการใช้งานเครื่องอัดเม็ด โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และกำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น JICA และบริษัทคาคิอูจิ จำกัด จึงได้มอบเครื่องมือภายใต้โครงการข้างต้น ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการสัมมนาร่วมระหว่าง 3 องค์กร คือกรมปศุสัตว์ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และบริษัทคาคิอูจิ จำกัด (Kakiuchi Co.,Ltd) ขึ้นในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ “ศึกษาทดลองการใช้เครื่องอัดเม็ดภายใต้การสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการอัดเม็ดอาหารสัตว์และมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ในประเทศไทย ” ซึ่งทั้ง 3 องค์กรได้มีการทำบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกัน

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสัมมนาจะมีการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการในการศึกษาการอัดเม็ดวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้แก่ ถั่วฟลอริเกรซ กระถิน ใบหม่อน ถั่วท่าพระสไตโล ใบมันสำปะหลัง ถั่วอาร์บรุก และกากเหลือจากการผลิตกรดซิตรีก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการอัดเม็ดมูลช้าง มูลศุภกรณ์ และมูลโค ด้วย โดยดำเนินงานที่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 8 แห่งทั่วประเทศได้แก่ชัยนาท สระแก้ว นครราชสีมา ขอนแก่น ลำปาง เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และปราจีนบุรี ทั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทเอกชนในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์เข้าร่วมในการสัมมนา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก) รายละเอียเพิ่มเติม