25620813 3

วันอังคารที่ 13 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 โดยมี รองอธิบดี ทั้ง 3 ท่าน ( รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รอธ.สุรเดช สมิเปรม ) ผอ.สำนัก/กอง ปศข. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยท่านอธิบดีได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการฯ คนใหม่(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และของรัฐมนตรีช่วย ฯ นายประพัตร โพธสุธน ที่ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของกษ.และนโยบายของรัฐบาล อ่านรายละเอียด