25620815 1

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รก.ผชช.ธานี ภาคอุทัย ผชช.กิตติ กุบแก้ว และนางวราคณา โตรส จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ และเพิ่มทางเลือกอาชีพสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาด้านการตลาด กับ นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) บางเขน กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด