25620816 5

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผอ.สำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีหัวข้อที่นำมาพิจารณาในที่ประชุมดังนี้ อ่านรายละเอียด