25620819 1

นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนากลุ่มภารกิจสายการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ  และมอบโล่รางวัลโครงการประกวดหน่วยงานกลุ่มสายการผลิตและโครงการคนเก่งและดี  โดยมีนายณรงค์  เลี้ยงเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายอิทธิพล  เผ่าไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า  200 คน  ในวันจันทร์ที่  19  สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมพาโค่ บาย เดอะโบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม